Alex Cameron — She’s Mine

1 jun 2016 by Sabine Andersen, No Comments »

11080925_1047053068656819_6426703302935226097_n

She’s Mine er før­ste solo-sing­le fra den austral­ske musi­ker Alex Cameron, der også er kendt fra det elek­tro­ni­ske band See­kae. Som solo-artist har Alex Cameron bevæ­get sig i en mere dan­se­ven­lig ret­ning, og She’s Mine er som taget ud af et sound­tra­ck til 80’ernes man­ge dan­se­film — tænk Flas­h­dan­ce og Fame. Sing­len har den der repe­ti­ti­ve ryt­me, der giver én lyst til bare at spa­ce ud og give den max gas på dan­se­gul­vet og “dan­ce like nobody’s watching.”

 

San­gen er enormt smit­ten­de og afhæn­gig­heds­ska­ben­de, og jeg har haft san­gen på repe­at ad fle­re omgan­ge. Oven­på de ekstremt stramt pro­gram­me­re­de beats kry­drer Cameron bea­tet med gam­le key­bo­ard­ly­de, som bare gør, at san­gen får et ekstra skud læk­ker 80’er nostal­gi, der taler direk­te til min kær­lig­hed for musik­ken fra årti­et. Udover at melo­di­en er vanedan­n­nen­de, så er tek­sten og Camerons vokal enormt dra­gen­de. Han syn­ger nær­mest som en fol­ke­for­fø­rer, der vil tryl­le­bin­de folk: “It’s just water/ Taste it/I pro­mi­se”, som han mes­sen­de gen­ta­ger igen­nem hele san­gen. Det er, som om han lok­ker lyt­te­ren til at drik­ke af hans tryl­ledrik, og jeg har helt klart taget en stor slurk.

 

Alex Cameron er en australsk musi­ker og entertai­ner fra Sid­ney, der tid­li­ge­re har slå­et sine fol­der i det elek­tro­ni­ske band See­kae, som har tre albums og en ep bag sig. See­kae er blandt andet ble­vet beskre­vet med rosen­de ord i især bri­ti­ske medi­er som The Guar­di­an, som også har skre­vet posi­tivt om Alex Camerons sol­opro­jekt. Her­hjem­me er både See­kae og Alex Cameron et ret ube­skre­vet blad. Men She’s Mine har fået lidt spil­le­tid i Debut på P6 Beat, og jeg kan kun fore­stil­le mig, at jo fle­re, der hører Camerons vanedan­ne­de 80’er electro-pop, jo fle­re fans får han i Dan­mark. Og det vil for­hå­bent­lig gøre, at han kom­mer for­bi, næste gang han er på tur­né. På sin nuvæ­ren­de tur­né, som løber henover som­me­ren, er der nem­lig ikke ble­vet plads til Dan­mark. Og det er ærger­ligt, da Cameron har et ry for at være noget af en show­man på scenen.

Video­en til She’s Mine er instru­e­ret af James Pil­li­on, og viser en dan­sen­de Alex Cameron klædt i jeans, læderjak­ke og sne­a­kers for­an en gam­mel bil med en sky­li­ne af en ude­fi­ner­bar og dyster stor­by i bag­grun­den. Den nær­mest mani­ske Cameron vir­ker meget kari­ke­ret, og det er svært at afgø­re, om Cameron tager sig selv ultra-seri­øst, eller om han i vir­ke­lig­he­den bare fjol­ler rundt. Det må du selv afgøre.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!